Algemene Voorwaarden

1. Welkom bij Automotive-platform!


Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 20 mei 2016  van toepassing op ieder gebruik van de website www.automotive-platform.nl. Zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Automotive-platform worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Automotive-platform aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Automotive-platform raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten de gebruiker aan deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Automotive-platform kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

 

2. Bescherming van uw privacy

Onze website laten andere gebruikers alleen uw gegevens zien die  u ingevuld worden bij het aanmaken van een advertentie. Op onze vacataure platform voor particulier zorgen wij dat gebruikers niet zonder toestemming uw inzage krijgen in andermans persoon gegevens. 

 

3. Niet toegestaan gebruik van de Website

-  Het is de gebruiker van Automotive-platform niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

-  Het is de Gebruiker van Automotive-platform niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de website adverteerders/gebruikers (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten en daardoor  toe zetten de gebruiker het gebruik van Automotive-platform te laten beëindigen.

-  Tenzij Automotive-platform toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om advertenties op de website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via het advertentie aanmaak systeem 

-  Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Automotive-platform daarvoor toestemming heeft gegeven.


4. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Automotive-platform  en pas zichtbaar getoond aan wie u hiervoor eerst een toestemming vooraf aan hebt verleend.
Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft voor iedereen. Klachten omtrent oplichting kunt u ons ook melden via ons Contactformulier

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Automotive-platform kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

-  Automotive-platform kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Automotive-platform of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties

-  Automotive-platform kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

 

Automotive-platform kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Automotive-platform binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

 

5. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd 100% zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de onze pagina’s, links en website foutloos functioneren en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

 

6. Beperking aansprakelijkheid Automotive-platform

 

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

-  Gebruik van de diensten van Automotive-platform.

-  Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan onjuiste informatie op de Website.

-  Afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website of wijzigingen in de diensten van Automotive-platform of wijzigingen in of op de Website. 

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal:

-  de totale vergoeding die de Gebruiker aan Automotive-platform heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan

 

7. Wijzigingen van de diensten en de Website

Automotive-platform kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen korte periode uit te voeren. Dit door zo min mogelijk hinder aan de gebruikers over te brengen.

 

8. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Automotive-platform heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 
 

9. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Automotive-platform kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 

 

10. Overige bepalingen

Automotive-platform heeft telefoonnummer 033 - 466 9708, BTW nummer NL207636047B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 65408705.

Automotive-platform kan de Gebruiksvoorwaarden en of modules te alle tijde wijzigen.


Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Automotive-platform zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverlet. 

 

Automotive-platform regels voor het plaatsen van advertenties


1. Automotive-platform is een site met 3 soorten advertentie platformen.

Automotive-platform zijn 3 verschillende platformen waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan bekijken, mits de gebruiker hier recht toe heeft. Dit is afhankelijk welk account type de gebruiker vooraf gekozen heeft bij het registratieproces.
Automotive-platform is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
 

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website   

2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een Advertentie valt.

 

2.2 Het opmaken van een Advertentie: 

-  In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

 

-  Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

 

-  Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

 

-  Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden in een zelfde categorie. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen. 

-  Indien een Advertentie voor het einde van de initiële van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneerde koop onverwachtniet is doorgegaan).

 

-  Iedere Advertentie dient in de best bijpassende categorie geplaatst te worden.

 

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan: 

-  De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 

 

-  Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 

-  Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Diensten en Vakmensen.

 

-  Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties. 

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

-  Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

 

-  inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

 

-  inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

 

-  inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

 

-  In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

 

-  In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

 

-  Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd. 

-  Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Automotive-platform
 


5. Biedingen zijn niet bindend


5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop. 

5.2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

5.3. Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie


6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker verplichten alleen het product te kunnen afnemen indien vooraf online betaald is.

6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

6.3. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.8. Wij geven geen garanties 

8.1. te laten informeren voordat zij Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Automotive-platform geeft daarover geen garantie. 

8.2. Automotive-platform kan u ook niet garanderen  dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.  

9. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid
Automotive-platform

9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Automotive-platform voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

-  het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie

-  het gebruik van via de Website gekochte producten

-  het gebruik van via de Website aangeboden diensten

-  het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) advertentie en/of het geleverde product.
10. Wijzigingen

10.1. Automotive-platform kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.11. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd


11.1. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Automotive-platform automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 

11.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

11.3. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

11.4. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Automotive-platform heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.


1. Betalingen

1.1  Het account type selecteert de gebruiker bij registratie. Hierbij dient er een Incassomachtigen te worden afgegeven. De gebruiker stemt hierbij in om ons voor de verplichte lidmaatschap zijn het bedrag voor het geselecteerde account af te mogen schrijven.

 

1.3 De gebruiker gaat akkoorden is er van bewust dat Automotive-platform voor het lidmaatschap de verplichte 6 maanden zal incasseren. De gebruiker begrijpt dat na de periode van 6 maanden heeft de optie heeft tot opzegging. Hiervoor geld een maandelijks opzeg termijn.

 

1.4 Uw account mag niet gestorneerd worden nadat uw nog niet de minimaal daarvoor geschreven 6 maanden betalingstermijn bereikt heeft.

 

1.5 De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van registreren van uw account.. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Automotive-platform gerechtigd uw account tijdelijk te blokkeren en of offline te zetten

 

1.6 Indien betaling niet tijdig wordt voldaan van account en of reclame banner, is Automotive-platform tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Automotive-platform gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Automotive-platform voor de betreffende account te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de gebruiker komen.

1.7 Automotive-platform kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting in dien mogelijk aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.